ul. Zgrupowania AK Kampinos 2, 01-943 Warszawa
+22 530 11 75
biuro@narodowybadminton.pl

Korektywa

Program „Lekcje badmintona z zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi” – start 2017, uczestników 4090

Wyniki badań w zakresie wad postawy jednoznacznie wskazują, że problem ten dotyczy ponad 80 procent dzieci, w związku z czym możemy śmiało stwierdzić, że problem ten zajmuje niechlubne miejsce w czołówce listy chorób cywilizacyjnych. Najczęściej są to wady kręgosłupa: krzywe (skolioza), okrągłe (kifoza) lub wklęsłe (lordoza) plecy, wady klatki piersiowej (kurza, lejkowata), jak również wady kończyn dolnych: płaskostopie czy koślawość lub szpotawość kolan. W związku z powyższym, wszelkie wady postawy najłatwiej jest korygować u nastolatków ze względu na większą „plastyczność” układu kostno-stawowo-więzadłowego. Ale jeśli nie zrobi się tego w porę, wszelkie oddziaływania na poprawę stanu i funkcjonowania układu kostno-stawowego w okresie dorosłości nie mają już tak dużej siły i skuteczności, jak ma to miejsce u nastolatków.

W ramach projektu planujemy przeprowadzić pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami korektywy dla dzieci w wieku szkolnym. Zajęciom przyświecać będą 2 cele główne.

Pierwszym jest korygowanie wad postawy u dzieci, u których zostaną one zdiagnozowane.

Drugim jest przeprowadzenie oddziaływań prewencyjnych mających na celu zapobieganie pojawieniu się ewentualnych, nowych wad postawy – zarówno w grupie uczniów bez wad postawy, jak i tych je posiadających. Celami pobocznymi przyświecającymi projektowi są – harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, jak również zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży i włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.

2021
W ramach programu utworzonych zostało 68 grup składających się z dzieci ze szkół podstawowych z klas I-VIII .
Celem zadania była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy oraz włączenie grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia sportowe zawierały elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
Grupy uczniów zostały podzielone na zgodnie z wiekiem i możliwości psychoruchowym uczestników.

2020
Stworzonych zostało 81 grup ćwiczebnych w całej Polsce wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Zajęcia były prowadzone od lutego do grudnia – z wyjątkiem miesięcy, w których obowiązywały zakazy organizowania zajęć. Głównym celem zajęć z badmintona z elementami gimnastyki korekcyjnej było skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy. Zapobieganie pogłębianiu się wady postawy, rozciągniecie mięśni przykurczonych i wzmacnianie mięśni osłabionych. Wyrobienie odruchu prawidłowego ustawiania stóp i nawyku prawidłowego chodu w połączeniu z nauczaniem poruszania się po boisku

2019
W 2019 roku zrealizowaliśmy zajęcia pozalekcyjne z elementami korektywy dla 75 grup dzieci w wieku szkolnym na terenie całej Polski. Przygotowaliśmy zestawy ćwiczeń w postaci materiałów dydaktycznych, które były wykorzystywane w trakcie zajęć. Specjalnie dobrane ćwiczenia miały na celu oddziaływanie korygujące wady postawy, w szczególności wady kręgosłupa oraz jego deformacje, a także wady klatki piersiowej, kończyn dolnych oraz stóp. Kolejne ćwiczenia miały charakter ogólnie wzmacniające mięśnie, więzadła i stawy. Do tego ćwiczenia zostały wykorzystane techniki ćwiczeń badmintonowych, które mają znakomity wpływ ogólnorozwojowy. Udostępniliśmy również grupom niezbędny sprzęt do wykonywania ćwiczeń.

2018/2017
Dwie edycje „korektywy” objęły ok 2590 dzieci i młodzieży z całego kraju. W pierwszym roku programu ponad połowa uczestników przeszła test FMS na początku cyklu treningowego. Na zakończenie grupa testowa przeszła FMS ponownie i w wyniku realizacji całego cyklu z gimnastyki korekcjyjno – kompensacyjnej zanotowano poprawę o ponad 2 punkty testowe (w skali do 21 punktów). Wynikiem realizacji zadania było również powstanie skryptu szkoleniowego z gimnastyki korekcyjnej opartej na badmintonie.